PEVNÉ TĚLO

pevný - stav hmoty, ve kterém je stabilita tvaru a charakteru tepelného pohybu atomů, které tvoří malé oscilace kolem jejich rovnovážných poloh. Rozlišujte mezi krystalickými a amorfními pevnými látkami. V prvním případě existuje prostorová periodicita při uspořádání rovnovážných poloh atomů. V amorfních pevných látkách oscilují atomy kolem chaoticky umístěných bodů. Stabilní stav pevných látek je krystalický. Rozlišovat mezi pevnými látkami iontovými, kovalentními, kovovými a jinými typy vazby mezi atomy, což určuje rozmanitost jejich fyzikálních vlastností. Elektrické a některé další vlastnosti pevných látek jsou určeny především povahou pohybu vnějších elektronů jeho atomů. Elektrické vlastnosti pevných látek jsou rozděleny do dielektrik, polovodičů a kovů, magnetických - na diamagnetiku, paramagnetů a těles s uspořádanou magnetickou strukturou. Výzkumy vlastností pevných látek se spojily do velké oblasti - fyziky pevných látek, jejichž vývoj je stimulován potřebami technologie.

Velký encyklopedický slovník. 2000.